Onze school


De Nederlandse school “De Kangoeroe” geeft onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC). Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. “De Kangoeroe” richt zich op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal.

Schoolgids

Onze schoolgids bevat algemene informatie over het onderwijs op de Kangoeroe, informatie over onze uitgangspunten, de doelstellingen en de zorg voor de kinderen.

SCHOOLGIDS de Kangoeroe 2019-april

Ons streven is om de kinderen bij eventuele terugkeer naar Nederland zo weinig mogelijk overgangsproblemen te laten ervaren bij het volgen van het Nederlandse onderwijs. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit – afhankelijk van de situatie – van kind tot kind verschillend kan zijn.

Om te bezien of een kind in aanmerking komt voor onderwijs op “De Kangoeroe” wordt allereerst een afspraak voor een intakegesprek gemaakt met een leerkracht of de principal. Er wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en vooral ook van zijn/haar Nederlandse taalniveau.

In eerste instantie nemen we kinderen aan die Nederlands kunnen spreken en verstaan.  Dit betekent dat wij op onze school leerlingen aannemen die vallen onder NTC-richting 1 of NTC-richting 2, of leerlingen die dat binnen een proefperiode van 1 termijn kunnen bereiken. Wanneer er genoeg aanmeldingen binnenkomen van NTC-richting 3 leerlingen dan zetten we een extra klas op. Hieronder vindt u meer informatie over de NTC -richtingen.

NTC-richting 1

Gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland; primair gericht op terugkeer in het Nederlandse onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende jaargroepen. Deze kinderen spreken thuis meestal overwegend Nederlands met meestal nog een of meer andere talen. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal zijn beïnvloed door het onderwijs in de dagschooltaal.

NTC-richting 2

Zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Niet primair gericht op terugkeer in het Nederlandse onderwijs. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. Nadruk in het NTC-onderwijs op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid.

NTC-richting 3

Aanleren van Nederlands als een vreemde taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het betreft kinderen die nog vrijwel geen Nederlands spreken en dit als nieuwe taal moeten aanleren.